Hướng dẫn sử dụng Hyper Backup ( Restore Hyper Backup)

1. Khôi phục file từ local shared folders or USB

– Vào Hyper Backup, chọn vào bản sao lưu mong muốn trên bảng trái và click vào Explorer backup (biểu tượng kính lúp). Nhập mật khẩu nếu dữ liệu có mã hóa (encryption).

– Tìm và chọn bản khôi phục, chọn các phiên bản sao lưu trên timeline.

2. Khôi phục file từ một nơi khác

– Click vào nút Restore phía bên dưới góc trái và click vào Data, Nhập mật khẩu nếu dữ liệu sao lưu được mã hóa.

– Chọn vào mục sao lưu cần khôi phục. Trường hợp dữ liệu khôi phục được lưu ở nơi khác thì ta chọn Restore form other repositories và chọn mục cần khôi phục.

– Chúng ta có thể khôi phục lại cấu hình hệ thống. Nếu chọn vào Restore system configuration, chọn cấu hình hệ thống trong danh sách để khôi phục lại.

 

– Tìm và chọn mục cần khôi phục. Bạn có thể chọn các phiên khôi phục với timeline các bản khôi phục được tạo.

– Chọn ứng dụng cần khôi phục.

 

– Các thông tin cơ bản về việc phục hồi dữ liệu sẽ được hiễn thị tổng quát tại cửa sổ này.

– Click Apply để bắt đầu quá trình khôi phục.

3. Khôi phục file từ ứng dụng Hyper Backup Explorer

– Khi sử dụng Hyper Backup trên DSM 6.1 trở lên, dữ liệu sao lưu được nén dạng tệp .hbk.

– Tải ứng dụng Hyper Backup Explorer về máy.

– Click mở ứng dụng Hyper Backup Explorer

 

– Chọn Browse local Backup

 

– Tìm đến tập tin .hbk và chọn tệp .bkpi  

 

– Chọn file cần restore.

 

– Chọn Select Folder lưu tập tin tải xuống.

Chúc bạn thành công.