vCloudPoint cập nhật phiên bản vMatrix Server Manager 2.3.1

vCloudPoint cho ra mắt phiên bản vMatrix Server Manager 2.3.1 nhằm khắc phục các lỗi về đăng nhập domain và âm thanh trên Windows 10 ver: 1803.

Đã sửa các lỗi:

  • Lỗi người dùng không thể đăng nhập bằng tài khoản domain trong một số trường hợp
  • Lỗi bị chậm xảy ra khi sử dụng video thông qua VLC.
  • Lỗi âm thanh ảo không hoạt động trên Windows 10 version: 1803.

Lưu ý: Cho phép ghi đè lên các file cài đặt cũ và cần DISABLE bất kỳ phần mềm chồng virus hoặc tường lửa trong quá trình cài đặt.
Người dùng đầu cuối sẽ bị ngắt kết nối trong quá trình cập nhật và hệ thống cần khởi động lại khi hoàn tất.