Asustor – Hướng dẫn Map Network Drive trên máy tính Windows

Th9 23, 2019
Hỗ trợ
0 0

1. Cấu hình NAS của bạn

1.1 Kích hoạt dịch vụ tệp Windows (CIFS / SAMBA)

BƯỚC 1

  • Đăng nhập vào ADM bằng trình duyệt Web của bạn.
  • Chọn [Services]> [Windows].
  • Chọn hộp kiểm [Enable Services file Windows (CIFS / SAMBA)] và nhấp vào [Apply] .


BƯỚC 2

Chọn [Access control] → [Shared Folders].

Nhấp vào [Add].

1.2 Tạo thư mục dùng chung và thiết lập quyền truy cập

BƯỚC 1

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tạo một thư mục chia sẻ mới trên NAS của bạn. Nhập tên cho thư mục mới và nhấp vào [Next] sau khi bạn hoàn thành. (Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi đã nhập vào My My MyASAS tên là thư mục mới của chúng tôi).

BƯỚC 2

Đặt quyền truy cập cho thư mục bằng cách chọn nút radio tương ứng với quyền truy cập bạn chọn. (Trong ví dụ bên dưới, các quyền truy cập đã được chọn cho phép các quyền của Read Read Only cho tất cả người dùng và quyền Đọc & Viết của các nhà quản trị). Khi bạn đã hoàn tất, nhấp vào [Next] .

BƯỚC 3

Xem lại một bản tóm tắt cuối cùng của các thiết lập của bạn. Khi bạn đã hoàn tất, hãy xác nhận các cài đặt này bằng cách nhấp vào [Finish]

2. Cấu hình Windows

2.1 Thiết lập Thư mục dùng chung của bạn dưới dạng Ổ đĩa Mạng

BƯỚC 1
(Chúng tôi sẽ sử dụng máy tính chạy Windows 7 làm ví dụ)

Trong Windows, nhấp vào [Strar] , sau đó nhấp vào bên trong hộp [Search programs and files] .

BƯỚC 2

Nhập hai dấu gạch chéo ngược theo sau là địa chỉ IP của NAS của bạn vào hộp [Search programs and files] và nhấn [Enter] . (Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã nhập 172.16.4.101 làm địa chỉ IP của NAS).

BƯỚC 3

Windows sẽ kết nối với NAS của bạn thông qua CIFS / SAMBA (chúng tôi đã kích hoạt dịch vụ tệp Windows trong phần đầu tiên). Sau đó, bạn sẽ có thể thấy thư mục được chia sẻ mà bạn đã tạo trước đó trên NAS của mình (ví dụ My MyASAS trong ví dụ bên dưới).

BƯỚC 4

Nhấp chuột phải vào thư mục dùng chung của bạn (ví dụ My My MyASAS Ví dụ bên dưới) và chọn [Map network driver].

BƯỚC 5

Chỉ định ký tự ổ đĩa mà bạn muốn sử dụng cho ổ đĩa mạng và chọn hộp kiểm [Reconnect at logon] và [Connect using different credentials] . Khi bạn đã hoàn tất, nhấp vào [OK] .

BƯỚC 6

Nhập tên người dùng và mật khẩu NAS của bạn vào hộp thoại xuất hiện và chọn hộp kiểm [remenber my credentials] . Khi bạn đã hoàn tất, nhấp vào [OK] .

BƯỚC 7

Khi bạn nhấp vào [Computer] trong Windows, bạn sẽ thấy rằng thư mục được chia sẻ của bạn (ví dụ MyNAS ‘trong ví dụ của chúng tôi) đã trở thành một ổ đĩa mạng trên máy tính của bạn. Bây giờ bạn có thể kéo và thả tệp vào ổ đĩa mạng này và chúng sẽ được tự động chuyển vào thư mục dùng chung trên NAS của bạn.

Comments are closed.