Asustor – Sao lưu dữ liệu từ máy Mac sang NAS của bạn bằng Time Machine

Th11 5, 2019
Hỗ trợ
1 0

1. Cấu hình NAS của bạn

1.1 Thiết lập thư mục sao lưu

BƯỚC 1

Chọn [Access Control]  [Shared Folders] và nhấp vào nút [Add] trong tab Thư mục được chia sẻ để tạo thư mục chia sẻ mới (trong ví dụ của chúng tôi, là “tombackup”). Thực hiện theo các bước được cung cấp bởi trình hướng dẫn để hoàn tất quy trình tạo thư mục.

1.2 Tạo một tài khoản

BƯỚC 1

Chọn [Access Control] → [Local Users] và sau đó nhấp vào nút [Add] . Trình hướng dẫn Thêm người dùng mới sẽ xuất hiện. Điền thông tin cần thiết và làm theo các bước để tạo người dùng mới.

1.3 Kích hoạt dịch vụ AFP

BƯỚC 1

√ Đăng nhập vào ADM và sau đó chọn [Services] → [Mac OS X].

√ Chọn hộp kiểm [Enable Mac file service (AFP)] rồi nhấp vào [Apply] .

2. Cấu hình Apple Mac OS X

2.1 Kết nối với NAS của bạn thông qua AFP

BƯỚC 1

Trong Mac OS X, chọn [Go]  [Connect to Server…]

BƯỚC 2

Trong trường [Server Address:] , nhập địa chỉ IP của NAS và sau đó nhấp vào [Connect] (ví dụ: afp: //172.16.1.245).

BƯỚC 3

Nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản đã tạo trước đó và sau đó nhấp vào [Connect].

Lưu ý: bạn nên chọn hộp kiểm [Remember this password in my keychain] để tránh phải nhập mật khẩu mỗi khi bạn thực hiện công việc sao lưu. 

BƯỚC 4  :Chọn thư mục sao lưu đã tạo trước đó của bạn (trong ví dụ của chúng tôi, tombackup) và sau đó nhấp vào [OK] .

2.2 Sao lưu dữ liệu vào NAS của bạn bằng Time Machine

BƯỚC 1

Từ menu Apple, chọn [System Preferences…] , sau đó chọn  [Time Machine].

BƯỚC 2

Trong Time Machine, nhấp vào nút [Select Disk…]

BƯỚC 3

Chọn thư mục đã tạo trước đó của bạn (trong ví dụ của chúng tôi, Tombackup ‘) và sau đó nhấp vào [Use Backup Disk].

BƯỚC 4

Nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của bạn và sau đó nhấp vào [Connect].

BƯỚC 5

Sau khi cấu hình hoàn tất, bạn sẽ có thể xem thông tin sao lưu như trong hình bên dưới.

2.3 Cấu hình tự động gắn thư mục NAS khi khởi động

Khi bạn khởi động máy Mac, thư mục sao lưu NAS của bạn có thể được cấu hình để tự động gắn kết, cho phép cỗ máy thời gian thực hiện các công việc sao lưu.

BƯỚC 1

Chọn [System Preferences]  [Users & Groups].

BƯỚC 2

Chọn tài khoản đăng nhập của bạn và trong tab [Login Items] , nhấp vào nút [+ để thêm một mục mới sẽ được thực hiện khi đăng nhập.

BƯỚC 3

Chọn thư mục đã tạo trước đó của bạn (trong ví dụ của chúng tôi, Tombackup) và sau đó nhấp vào [Add] .

BƯỚC 4

Chọn hộp kiểm tương ứng cho thư mục của bạn. Trong tương lai, hệ thống sẽ tự động gắn thư mục khi bạn đăng nhập. Time Machine giờ đây sẽ có thể tự động thực hiện các công việc sao lưu theo lịch trình.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Time Machine, vui lòng xem Mac 101: Time Machine ( http://support.apple.com/kb/HT1427 ) hoặc truy cập Trung tâm trợ giúp của Mac và tìm kiếm cho Time Time Machine.

Comments are closed.