NComputing – Chính sách License vSpace Pro

Th8 30, 2019
Tin tức
1 0

I. Miễn phí cho người dùng đủ điều kiện

vSpace Pro 11 miễn phí dành cho tất cả các thiết bị NComputing được sản xuất sau ngày 01/01/2015. Nếu thời gian sản xuất trước đó vui lòng tuân thủ một trong các điều kiện sau:

 • Điều kiện 1: Mua bản quyền vSpace Pro AMP cho tất cả các thiết bị bất kể ngày sản xuất.
 • Điều kiện 2: Mua bản quyền vSpace Pro Legacy (vSpace Pro-Old-1A) cho tất cả các thiết bị được sản xuất trước ngày 01/01/2015. License này chỉ cho phép sử dụng các thiết bị cũ hơn với vSpace Pro và không bao gồm các quyền lợi của vSpace Pro AMP.

Quyền lợi:

 • Cập nhật phần mềm
 • Cập nhật firmware cho thiết bị thin client được hỗ trợ.
 • Truy cập 24/7 vào tài liệu và thư viện tự trợ giúp.
 • Quyền truy cập Management Portal
 • 3 ticket hỗ trợ

II. VSPACE PRO AMP

Truy cập vSpace Pro Enterprise Edition*

 • Hỗ trợ HĐH Windows mới nhất bao gồm Windows Server 2019
 • Khả năng mở rộng cho việc khiển khai số lượng lớn
 • Quyền truy cập vào các tính năng mới nhất
 • Theo dõi tình trạng máy chủ – Giám sát việc triển khai, nhận thông báo theo thời gian thực và giảm thiểu thời gian downtime tiềm năng.

Hỗ trợ nâng cao

 • Ticket hỗ trợ không giới hạn
 • Hỗ trợ qua điện thoại
 • Hỗ trợ qua Live chat

Hỗ trợ thiết bị kế thừa NComputing**

License bổ sung

 • Phần mềm quản lý thiết bị PMC cho RX300
 • Đăng ký AMP với số lượng cho 10 thiết bị trở lên và sẽ được tặng 5 license vSpace Pro Client miễn phí.

* Sắp ra mắt.

** Các thiết bị kế thừa NComputing được định nghĩa là các thiết bị L250, L300 và M300 được sản xuất trước ngày 01/01/2015. Phần mềm vSpace Pro Server được thiết kế bởi NComputing Global Inc. và được cấp phép độc quyền trên các thiết bị NComputing từ 2015 đến nay.

Khách hàng có thể nhận được nhận miễn phí bằng cách tuân thủ chương trình AMP NComputing. Tuân thủ AMP yêu cầu mua AMP cho tất cả các thiết bị được kết nối (bất kể năm sản xuất). Việc không tuân thủ các yêu cầu của chương trình AMP NComputing và tiếp tục sử dụng các thiết bị được sản xuất trước 01/01/2015 có thể dẫn đến gián đoạn chức năng phần mềm vSpace Pro Server.

Xem thêm về NComputing vSpace Pro

Comments are closed.