Synology – Các chức năng hỗ trợ trong Active Backup for Business

Th2 18, 2020
Hỗ trợ
1 1

Các bảng bên dưới hiển thị sự khác biệt giữa các chức năng được hỗ trợ của từng loại.

 

General PC Physical Server File Server Virtual Machine
Supported Backup Source
 • Entire device
 • System volume
 • Customized volume
 • Entire device
 • System volume
 • Customized volume
Selected files/folders Entire device
Supported Platform/Protocol
(See Note)
Windows Windows
 • rsync
 • SMB
 • VMware vSphere
 • Microsoft Hyper-V
Agent Installed on Backup Source
(See Note)
Required Required Not required Not required

Ghi chú:

 • Supported Platform/Protocol: Để biết chi tiết về các phiên bản được hỗ trợ của từng nền tảng hoặc giao thức, vui lòng tham khảo bài viết này..
 • Agent Installed on Backup Source: Vui lòng tham khảo bài viết này để cài đặt Active Backup for Business Agent trên thiết bị đích.
Backup PC Physical Server File Server Virtual Machine
Backup Version Multi-versioned Multi-versioned
 • Multi-versioned
 • Mirroring
 • Incremental
Multi-versioned
Backup Schedule
 • Manual
 • Scheduled by time
 • Scheduled by event
 • Manual
 • Scheduled by time
 • Manual
 • Scheduled by time
 • Manual
 • Scheduled by time
Backup Window
(See Note)
Yes Yes No Yes
Application-Aware Backup No Yes Yes
(See Note)
Yes
Deduplication Global deduplication Global deduplication
 • Block-level deduplication supported by an SMB task
 • Not supported by a rsync task
Global deduplication
Incremental Backup Yes Yes
 • Block-level incremental backup supported by a rsync task
 • Not supported by an SMB task
Yes
Data Transfer Compression Yes Yes
 • Supported by a rsync task
 • Not supported by an SMB task
Yes
Data Transfer Encryption Yes Yes
 • Supported by a rsync task
 • Not supported by an SMB task
Yes
Encryption at Rest Upcoming
(See Note)
Upcoming
(See Note)
Backed up to an encrypted shared folder Upcoming
(See Note)
Backup Verification No Yes No Yes

Ghi chú:

 • Backup Window: Cấu hình backup window cho phép bạn chỉ định khi nào tác vụ sao lưu được phép hoặc cấm.
 • Application-aware backup on a file server: Volume Shadow Copy dịch vụ (VSS) trên máy chủ nguồn nên được bật trước. Vui lòng tham khảo bài viết này.
 • Upcoming features: Tất cả các tính năng sắp tới được liệt kê trong bảng đều nằm trong roadmap của chúng tôi. Đối với bất kỳ nhu cầu doanh nghiệp, bạn có thể gửi yêu cầu tính năng thông qua Synology Product Inquiries để chia sẻ nhu cầu và kịch bản của bạn với chúng tôi..
Restore PC Physical Server File Server Virtual Machine
Whole Device Yes Yes No Yes
Selected Volume Yes Yes No No
File/folder Yes Yes Yes Yes
Instant Restore to Microsoft Hyper-V/VMware vSphere No Yes No Yes
Instant Restore to Synology Virtual Machine Manager No Yes No Yes

Để biết thông tin chi tiết về bản sao lưu được hỗ trợ, Vui lòng tham khảo Active Backup for Business help articles.

Xem thêm…

Comments are closed.