Synology – Hướng dẫn back up and restore Microsoft SQL server với Active Backup for Business

Th3 14, 2019
Hỗ trợ
0 0

1. Sao lưu cơ sở dữ liệu Microsoft SQL của bạn

Phần này giải thích cách sao lưu cơ sở dữ liệu Microsoft SQL bằng Active Backup for Business.

1.Đăng nhập vào máy chủ Windows của bạn và mở  Microsoft SQL Server Management Studio . Bấm chuột phải vào  Thuộc tính , rồi đi đến  tab Cài đặt cơ sở dữ liệu để tìm đường dẫn cục bộ của cơ sở dữ liệu Microsoft SQL của bạn.

2.Thực hiện theo các bước được đề cập trong Active Backup for Business  để tạo tác vụ sao lưu

3.Chọn đường dẫn cục bộ của cơ sở dữ liệu của bạn làm thư mục nguồn

4.Kích hoạt Windows VSS để đảm bảo tính nhất quán sao lưu.

5.Chạy tác vụ theo các hướng dẫn trên trình hướng dẫn.

2. Restore your Microsoft SQL database

This section explains how to restore Microsoft SQL databases using Active Backup for Business.

1.Log in to your Windows server. Go to Microsoft SQL Server Management Studio and right-click Stop to stop the service of your Microsoft SQL database.

2.Follow the steps mentioned in Active Backup for Business to restore the backup task from Active Backup for Business.

3.After the task has been restored, log in to your Windows server. Go to Microsoft SQL Server Management Studio and right-click Start to start the service of your Microsoft SQL database.

Comments are closed.