Synology – Hướng dẫn back up và restore Microsoft Exchange server bằng Active Backup for Server

Th3 15, 2019
Hỗ trợ
0 0

I. Back up a Microsoft Exchange server

1. Mở Exchange Management Shell, Chạy lệnh Exchange Management Shell để xác định vị trí ” edbfilepath”, và “log logililath”.

Get-MailboxDatabase | fl Name,EdbFilePath,LogFolderPath

2. Thực hiện theo các bước, Active Backup for Server, để tạo backup task.

3. Chọn “edbfilepath” và “logfilepath” làm thư mục nguồn.

4. Kích hoạt Windows VSS

5. Click Next và chạy các nhiệm vụ

 

II. Restore a Microsoft Exchange server

1. Chạy lệnh Exchange Management Shell để xóa cơ sở dữ liệu.

Dismount-Database -Identity DBName

Note: DBName là tên cơ sở dữ liệu.

2. Chạy lệnh Exchange Management Shell để dừng dịch vụ cho Microsoft Exchange server.

Stop-Service HostControllerService

3. Thực hiện theo các bước, Active Backup for Server, để restore .

4. Chạy lệnh Exchange Management Shell để kích hoạt dịch vụ cho Microsoft Exchange server.

Start-Service HostControllerService

5. Chạy lệnh Exchange Management Shell để mount cơ sở dữ liệu cho Microsoft Exchange server.

Mount-Database -Identity DBName

Note: DBName là tên cơ sở dữ liệu.

Comments are closed.