Synology – Hướng dẫn backup và relink Active Backup for Business với DSM backup packages

Th4 2, 2019
Hỗ trợ
0 0
Hướng dẫn

• Đảm bảo Synology NAS của bạn có bộ xử lý 64 bit và chạy DSM 6.1.7 trở lên, và Active Backup for Business 2.0.4 trở lên.

• Nếu bạn muốn sao lưu dữ liệu của mình với Snapshot Replication, cài đặt Snapshot Replication trên Synology NAS chạy Active Backup for Business và một Synology NAS khác mà bạn muốn sao chép dữ liệu.

• Nếu bạn muốn sao lưu dữ liệu của mình với Hyper Backup, hãy cài đặt Hyper Backup trên Synology NAS.

 

Back up and relink with Snapshot Replication

I. Back up data of Active Backup for Business

1. Vào Replication > Shared Folder, và click Create để tạo tác vụ sao chép cho shared folder của Active Backup for Business. Sau đó Next khi cửa sổ bật lên.

2. Chọn Remote type cho đích đến và click Next.

3. Nhập IP address và thông tin đăng nhập của NAS Synology khác làm đích đến và click Next.

4. Chọn volume đích đến mà bạn muốn sao chép dữ liệu và click Next.

5. Chọn shared folder chứa dữ liệu của Active Backup for Business để sao chép. Trong trường hợp này, dữ liệu của Active Backup for Business được lưu trữ trong “ActiveBackupforBusiness”, vì vậy vui lòng chọn “ActiveBackupforBusiness”. click Next.

6. Làm theo hướng dẫn để đặt phương thức chuyển bản sao, lập lịch, chính sách duy trì và các cài đặt nâng cao khác.

7. Xác nhận các cài đặt và click Apply.

 

II. Relink the backed up data on another Synology NAS

1. Cài đặt Active Backup for Business nếu nó chưa được cài đặt trên NAS Synology.

2. Vào Snapshot Replication > Recovery. Chọn shared folder được sao chép có chứa data của Active Backup for Business.

3. Click Action > Failover và chọn version của snapshot để khôi phục. Sau đó click Failover.

4. Vào Active Backup for Business > Storage và click Relink.

5. Chọn shared folder chứa dữ liệu và cài đặt tác vụ của Active Backup for Business mà bạn muốn khôi phục và nhấp vào Relink.

6. Bạn vẫn có thể tiếp tục hoạt động trên một NAS Synology khác.

Lưu ý :

• Sau khi dữ liệu được relink, nếu bạn muốn tiếp tục kết nối, thông tin đăng nhập của các mục sau phải được nhập lại:

• Thông tin đăng nhập của VMware vSphere Hypervisor trong Active Backup for Business> Virtual Machine.

• Khi NAS gốc và một Synology khác có địa chỉ IP, user name hoặc password khác nhau, vui lòng nhập lại thông tin đăng nhập trong Active Backup for Business Agent trên máy tính cá nhân và máy chủ vật lý.

• Thông tin đăng nhập trong Active Backup for Business Agent 2.0.3-0472 hoặc các version cũ hơn trên máy tính cá nhân và máy chủ vật lý.

 

Mô phỏng kịch bản khi xảy ra xự cố CNTT cho Active Backup for Business:

Khi bạn đã đặt task replication, bạn có thể làm theo hướng dẫn bên dưới về chuyển đổi dự phòng thử nghiệm mô phỏng kịch bản khi phát sinh xự cố CNTT.

1. Chọn shared folder được mở rộng của Active Backup for Business.

2. Click Action > Test Failover.

3. Chọn Test Server nếu có nhiều tác vụ sao chép của shared folder.

4. Nhập Name for Test Failover của shared folder và chọn snapshot version để kiểm tra.

5. Click Test Failover để bắt đầu.

6. Vào Active Backup for Business > Storage và click Relink.

7. Chọn shared folder failover và click Relink.

 

Bảo vệ bản sao cho Active Backup for Business

Khi truy xuất đích đến bị thất bại, tác vụ sao chép sẽ dừng sync dữ liệu giữa nguồn và đích. Sau khi nguồn ban đầu được phục hồi, bạn có thể cần phải tạo lại nhiệm vụ sao chép từ NAS nguồn sang NAS đích và sau đó đồng bộ hóa các thay đổi được lưu trữ trên NAS đích trong xự cố  NAS nguồn. 

Để bảo vệ bản sao shared folder của Active Backup for Business:

1. Trước khi re-protecting, bạn cần tạm dừng Active Backup for Business để tránh sự không nhất quán dữ liệu và nâng cao hiệu suất khi bảo vệ lại. Vào Package Center > Installed > Active Backup for Business và dừng các package trên cả nguồn và đích.

2. Vào Snapshot Replication > Recovery. Chọn failed over trên thư mục chia sẻ mà bạn muốn re-protect.

3. Click Action > Re-protect.

4. Chọn source server mới mà bạn muốn sao chép dữ liệu cho tác vụ sao chép.

5. Chọn re-protect với dữ liệu trên nguồn hoặc đích. Sau khi máy chủ nguồn ban đầu không hoạt động trong xự cố CNTT và dữ liệu Active Backup for Business được xem lại như bước II , tất cả các thay đổi được thực hiện trong xự cố CNTT sẽ được lưu trữ trên máy chủ đích ban đầu. Trên máy chủ nguồn mới, nếu bạn muốn tiếp tục với dữ liệu được lưu trữ trong thời gian ngừng hoạt động của máy chủ, Vui lòng chọn máy chủ đích ban đầu ở đây. Sau khi thực hiện thao tác, dữ liệu sẽ ghi đè lên thư mục dùng chung trên máy chủ nguồn mới.

6. Click Re-protect để bắt đầu.

 

Back up and relink with Hyper Backup

I. Back up data of Active Backup for Business

1. Vào Hyper Backup. Click ở góc dưới bên trái và chọn Data backup task

2. Chọn điểm đến dự phòng. Ở đây chúng tôi chọn Synology C2 cloud backup làm ví dụ.

3. Nhập account và password Synology của bạn để đăng nhập vào Synology C2 cloud backup.

4. Chọn Create backup task làm tác vụ sao lưu của bạn.

5. Chọn shared folder chứa thư mục “@ActiveBackup” để sao lưu.

6. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất cài đặt.

 

II. Restore the backed up data

1. Click  góc dưới bên trái, chọn Data, và chọn tác vụ sao lưu mà bạn đã tạo cho Active Backup for Business để khôi phục.

2. Bạn sẽ được nhắc nhở chọn cấu hình hệ thống, các phiên bản khác nhau của dữ liệu sao lưu hoặc hơn nữa. Nó phụ thuộc vào loại tác vụ sao lưu mà bạn muốn khôi phục.

3. Nếu tác vụ sao lưu được mã hóa, bạn cần mật khẩu / khóa mã hóa để khôi phục thành công.

4. Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành việc phục hồi.

 

III. Relink the backed up data

Sau khi bạn đã khôi phục dữ liệu trước đó của Active Backup for Business thông qua Hyper Backup, bạn có thể gửi lại thư mục chia sẻ đã khôi phục theo các bước sau.

1. Vào Active Backup for Business > Storage và click Relink.

2. Chọn shared folder chứa dữ liệu và cài đặt tác vụ của Active Backup for Business mà bạn muốn khôi phục và nhấp vào Relink.

Comments are closed.