Synology – Hướng dẫn cách authorization từ Google để sử dụng Active Backup cho G Suite

Th4 6, 2020
Hỗ trợ
2 2

Cho phép người dùng truy cập Google Drive bằng Drive SDK API

 1. Đăng nhập Google Admin console với thông tin xác thực của domain mà bạn muốn được sao lưu bằng Active Backup for G Suite.
 2. Vào Apps > G Suite, và click Drive and Docs > Features and Applications.
 3. Enable Allow users to access Google Drive with the Drive SDK API

Tạo key dịch vụ cho Active Backup for G Suite

 1. Đăng nhập vào Google Developers Console như một super administrator tên miền
 2. Click Select a project và nhấn NEW PROJECT ở góc trên bên phải của cửa sổ. Nhập tên project để tạo project. Bạn có thể đặt tên project theo ý muốn, chẳng hạn như “ActiveBackupforGSuite”.
 3. Sau khi project của bạn được tạo thành công, bạn sẽ nhận được thông báo.
 4. Vui lòng chọn project bạn đã tạo. Vào Library và tìm kiếm các API được liệt kê như sau:  Admin SDKContacts APIGmail APIGoogle Calendar API, và Google Drive API. Click ENABLE để kích hoạt từng cái một.
 5. Sau khi kích hoạt API, click ở góc trên bên trái của giao diện điều khiển. Vào IAM & admin > Service accounts > + CREATE SERVICE ACCOUNT.
 6. Nhập Service account name như bạn vui lòng và click CREATE
 7. Chọn Project > Owner làm Role, và click CONTINUE.
 8. Vào phần Create key (optional) và click + CREATE KEY, Chọn JSON làm loại khóa ở bảng bên phải, và click CREATE để lưu khóa riêng vào máy tính của bạn.
  Ghi chú:
  – Key được xuất ở đây sẽ là key dịch vụ cho backup domain của bạn. Hãy lưu nó tại local.
  – Tệp JSON này chứa một private key cấp quyền truy cập cho tất cả người dùng trong domain của bạn. Hãy cẩn thận bảo vệ nó như cách bạn bảo vệ mật khẩu admin của bạn.
 9. Click DONE
 10. Click  bên dưới Actions để mở menu. Click Edit
 11. Click SHOW DOMAIN-WIDE DELEGATION. Đánh dấu vào hộp kiểm Enable G Suite Domain-wide Delegation. Nếu bạn được nhắc nhập Product name for the consent screen, chỉ cần nhập Active Backup for G Suite. Click SAVE.
 12. Click View Client ID dưới Domain wide delegation. Copy Client ID vào Notepad của bạn. Xin lưu ý rằng Client ID sẽ được sử dụng để ủy quyền  domain-wide cho tài khoản dịch vụ của bạn.
 13. Đăng nhập vào Google Admin console của bạn với thông tin xác thực của domain bạn muốn sao lưu bằng Active Backup for G Suite. Vào Security > Advanced settings > Manage API client access.
 14. Nhập Client Name của bạn cũng nhưOne or More API Scopes theo hướng dẫn bên dưới. Click Authorize để hoàn thành quá trình tạo key dịch vụ.
  Client Name: Client ID mà bạn đã sao chép ở bước 12.
  One or More API Scopes: Vui lòng sao chép và dán dòng sau:
  https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user, https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domain.readonly,
  https://www.googleapis.com/auth/drive, https://mail.google.com, https://www.googleapis.com/auth/calendar,
  https://www.google.com/m8/feeds, https://sites.google.com/feeds, https://www.googleapis.com/auth/tasks
 15. Nó có thể mất một thời gian để export key. Khi nó sẵn sàng, vui lòng sử dụng locally-stored key (được tạo ở bước 8) để tiếp tục tạo một tác vụ trong Active Backup for G Suite. Bài viết trợ giúp, Active Backup for G Suite admin console sẽ hướng dẫn bạn.

Comments are closed.