Synology – Hướng dẫn sử dụng Google để sử dụng Active Backup for G Suite

Th3 18, 2019
Hỗ trợ
0 0

Hướng dẫn

Cho phép người dùng truy cập Google Drive bằng API SDK Drive

1. Log in Google Apps domain admin console xác thực thông tin của tên miền mà bạn muốn được sao lưu bằng Active Backup for G Suite.

2. Vào Apps > G Suite, và click Drive and Docs > Feature and Application.

3. Bật tùy chọn Allow users to access Google Drive with the Drive SDK API.

Tạo service key cho Active Backup for G Suite

1. Log in Google Developers Console là domain super administrator.

2. Chọn Select a project, click New Project và sau đó nhập tên project để tạo. (Bạn có thể đặt tên project theo ý muốn, chẳng hạn như, ActiveBackupforGSuite.)

3. Sau khi tạo project  thành công, bạn sẽ nhận được thông báo. Vui lòng chọn project bạn đã tạo và bật các API sau: Admin SDKContacts APIGmail APIGoogle Calendar API, và Google Drive API. Vào Library, tìm các API được liệt kê ở trên và click Enable để bật năm API.

4. Sau khi kích hoạt API, click  ở góc trên bên trái của console  IAM & admin > Service accounts > Create service account, nhập Service account name và Role, bật Furnish a new private key và chọn JSON làm key type, bật G Suite Domain-wide DelegationG Suite Domain-wide Delegation, và nhấp vào SAVE để xuất key vào máy tính. (Service account name có thể đặt tên tùy thích, trong đó Project > Owner nên được chọn làm Role.)

Lưu ý:

– Key được xuất ở đây sẽ là service key cho backup domain. Hãy save nó tại local.

– File JSON này chứa private key có khả năng có thể truy cập đến tất cả người dùng trong domain. Hãy đảm bảo nó như bạn bảo vệ admin password của bạn.

5. Click View Client ID link và copy Client ID vào Notepad của bạn. ( Client ID sẽ được sử dụng quyền để domain-wide cho service account của bạn.)

6. Log in vào Google Apps domain admin console với thông tin xác thực của domain bạn muốn back up bằng Active Backup for G Suite và chọn Security > API reference để đảm bảo Enable API access

7. Vào Security > Advanced settings > Manage API client access. Nhập Client ID cũng như thông tin API domain, và click Authorize để hoàn tất tạo service key.

– Client ID: ID được tạo ở bước 6

– API domain:

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user, https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domain.readonly, https://www.googleapis.com/auth/drive, https://mail.google.com, https://www.googleapis.com/auth/calendar, https://www.google.com/m8/feeds, https://sites.google.com/feeds, https://www.googleapis.com/auth/tasks 

( Vui lòng copy dòng này và paste nó vào cột như trong hình bên dưới.)

8. Có thể mất một thời gian để đưa key vào hoạt động. Sử dụng key xuất local (được tạo ở Bước 4) để tiếp tục tạo một tác vụ trên  Active Backup for G Suite khi nó sẵn sàng. Vui lòng làm theo các bước được mô tả trong help article, Active Backup for G Suite.

 

Comments are closed.