Synology – Làm gì khi error log”PBM error occurred during PreMigrateCheckCallback: Connection refused” xuất hiện trong Active Backup for Business?

Th2 20, 2020
Hỗ trợ
2 2

Khi một máy ảo không được migrated bởi Active Backup for Business, bạn có thể thấy error log “Error message from the hypervisor: [A general system error occurred: PBM error occurred during PreMigrateCheckCallback: Connection refused.]” được ghi lại trong trang Activities. Nếu bạn thấy error log này, có thể là do VMware vMotion của máy ảo đó bị lỗi, và kết quả VMware Profile-Driven Storage service không chạy. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin chi tiết.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể tham khảo bài viết này và làm theo hướng dẫn để khởi động VMware vCenter services.

Xem thêm…

Comments are closed.