Synology – Tại sao thời gian của một máy ảo thay đổi sau khi được sao lưu bởi Active Backup for Business?

Th3 24, 2020
Hỗ trợ
1 2

Khi bạn snapshot máy ảo VMware, thời gian của máy ảo đó sẽ được đồng bộ hóa với ESXi. Trong khi sao lưu máy ảo bằng Active Backup for Business, snapshot của các máy ảo sẽ được chụp, và kết quả là thời gian của các máy ảo thay đổi sau khi được sao lưu. Để giải quyết vấn đề thời gian thay đổi sau khi sao lưu, vui lòng tham khảo tài liệu này từ VMware và làm theo hướng dẫn để tắt đồng bộ hóa thời gian.

Comments are closed.